Algemene voorwaarden Pasvorm grafische vormgeving

Algemene voorwaarden Pasvorm grafische vormgeving

Art. 1. Definities
1.1 Pasvorm grafische vormgeving (hierna te noemen als Pasvorm): ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden onder dossiernummer 28116930.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Pasvorm een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Algemene Voorwaarden: het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.

Art. 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Pasvorm en de opdrachtgever gesloten offertes en overeenkomsten.
2.2 Offerte
Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders aangegeven.
2.3 Schriftelijke of elektronische bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch (per email) te worden bevestigd.

Art. 3. De uitvoering van de overeenkomst
3.1 Uitvoeren van de opdracht
Pasvorm zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever optimaal resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Pasvorm de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2 Verstrekken van de gegevens
De opdrachtgever dient al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Pasvorm mogelijk te maken, zoals in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, duidelijke en deugdelijke gegevens of materialen.
3.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Pasvorm op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Pasvorm namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.4 Gebruik toeleveranciers
Indien bij de uitvoering van de opdracht Pasvorm volgens afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen ook gelden jegens de opdrachtgever.
3.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Pasvorm dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk of elektronisch (per email) te bevestigen.
3.6 Termijn levering
Een door Pasvorm opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeengekomen opdracht heeft een indicatieve strekking en is nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Pasvorm is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Pasvorm bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
3.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Pasvorm.
3.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Pasvorm te worden meegedeeld.

Art. 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voorkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder auteursrecht - toe aan Pasvorm. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Pasvorm daartoe bevoegd.
4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
4.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Pasvorm te alle tijden gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van Pasvorm openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Eigendom bij opdrachtnemer
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht tot stand gekomen illustraties, ontwerpschetsen, ontwerpen, teksten, rapporten, adviezen en andere materialen of (digitale) bestanden, eigendom van Pasvorm, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld.

Art. 5. Gebruik en licentie
5.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen zoals overeengekomen met Pasvorm, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp. Dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Pasvorm bekend te zijn gemaakt.
5.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Pasvorm niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
5.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Pasvorm veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of aan te laten brengen.
5.4 Eigen promotie
Pasvorm heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Art. 6. Honorarium
6.1 Honorarium voor meerwerk
Indien Pasvorm door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd, op basis van de gebruikelijk door Pasvorm gehanteerde honorariumtarieven.

Art. 7. Betaling
7.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op en dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Indien na het verstrijken van deze termijn door Pasvorm nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Pasvorm gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.
7.2 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan Pasvorm verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Pasvorm heeft verstrekt.
7.3 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Art. 8. Opzegging, opschorting en ontbinding overeenkomst
8.1 Opschorting en ontbinding overeenkomst door Pasvorm Pasvorm is bevoegd het nakomen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Pasvorm ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Indien de overeenkomst door Pasvorm wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Pasvorm redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

Waarom Pasvorm

Pasvorm grafisch vormgeving creatief professioneel veelzijdig ervaren in reclame & webdesign

Op zoek naar een Reclamebureau?

reclame | ontwerp | website

Reclamebureau nodig? Pasvorm grafische vormgeving

Pasvorm.com

Grafische vormgeving

Contact

E info@pasvorm.com
T +316 285 534 82

Adres

Schiestraat 21
2201 AS  Noordwijk
Nederland